วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ส.3 ข)
1. เจ้าของที่ดินนำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไปยื่นคำขอรังวัดออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 2. ชี้ตำแหน่งในระวางรูปถ่ายทางอากาศ ( ร.ว.10 ก ) พร้อมลงนามรับรอง 3. ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อ - กำหนดวันทำการพิสูจน์ - กำหนดเงินค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม - กำหนดสถานที่นัดพบ 4. รับเจ้าหน้าที่ไปทำการพิสูจน์ตรวจสอบและปักหลัก จนเสร็จการ 5. ลงนามในเอกสารต่าง ๆ 6. รอรับหนังสือแจ้งให้ไปรับประกาศไปปิดประกาศ และนำหางประกาศมาคืนเจ้าหน้าที่ 7. รอรับหนังสือแจ้งให้ไปรับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย

ขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย
1. รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์ 2. ชี้ระวางแผนที่ 3. รับคำขอ สอบสวน ชำระเงินค่าธรรมเนียม 4. ฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด 5. ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หมายข้างเคียง 6. รับหมายแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัดรับหลักเขตที่ดิน 7. ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัด พิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ที่ดิน 8. คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่โฉนดที่ดิน 9. เจ้าพนักงานที่ดินประกาศการแจกโฉนดที่ดิน 30 วัน 10. ประกาศแจกที่ดินให้ปิดในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอำเภอท้องที่ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่และในบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ 11. เสนอเรื่องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีขอออกโฉนดที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครอง หรือกรณีเนื้อที่เกิน 50 ไร่ ตามมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 12. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 ตรวจสอบกรณีที่ดินอยู่ในเขตป่าไม้ 13. ประสานงานกับ ส.ป.ก.หรือผู้ปกครองนิคมฯ กรณีที่ดินอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ นิคมสร้างตนเอง หรือสหกรณ์นิคม 14. เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอและแจ้งเจ้าของที่ดินมารับโฉนดที่ดิน 15. แจกโฉนดที่ดินให้ผู้ขอ

หลักฐานประกอบการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์

หลักฐานประกอบการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ - บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) - แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) - ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน - ใบจองหรือใบเหยียบย่ำ หรือตราจอง - หนังสือแสดงการทำประโยชน์ ในกรณีที่ได้รับการจัดที่ดินในนิคมสร้างตนเองหรือสหกรณ์นิคม (น.ค.3 หรือ กสน.5) - หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง